Służba > Prawo w służbie

Projekty oraz nowe rozporządzenia i ustawy

(1/21) > >>

grzela:
Dz.U. 2009 nr 176 poz.1369
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/179/18445/DzU_2009_nr_176_poz1369.html

Projekt założeń do projektu ustawy o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków lub chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biurze Ochrony Rządu (skierowany do uzgodnień międzyresortowych z terminem na zgłaszanie uwag w terminie do dnia 8 grudnia 2009 r.)

http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/178/18457/Projekt_zalozen_do_projektu_ustawy_o_swiadczeniach_pienieznych_przyslugujacych_w.html

Projekt Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania (w brzmieniu skierowanym do Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w celu zaopiniowania i zgłoszenia ewentualnych uwag do dnia 1 grudnia 2009 r.)

http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/178/18464/Projekt_Rozporzadzenie_Ministra_Spraw_Wewnetrznych_i_Administracji_z_dnia__2009_.html

Projekt Rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów Oraz Sprawiedliwości z dnia .. 2009 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (w wersji ustalonej podczas posiedzenia Komisji Prawniczej)

http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/178/18458/Projekt_Rozporzadzenia_ministrow_Spraw_Wewnetrznych_i_Administracji_Obrony_Narod.html

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów celem uzyskania opinii w zakresie Oceny Skutków Regulacji z terminem na zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 4 grudnia 2009 r.)

http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/178/18489/Projekt_rozporzadzenia_Ministra_Spraw_Wewnetrznych_i_Administracji_z_dnia__2009_.html

grzela:
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2009 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów)

http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/200/18614/Projekt_rozporzadzenia_Ministra_Spraw_Wewnetrznych_i_Administracji_z_dnia__2009_.html

grzela:

--- Cytuj ---Projekt założeń do projektu ustawy o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków lub chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biurze Ochrony Rządu (w wersji uwzględniającej uwagi zgłoszone w trakcie uzgodnień międzyresortowych)
--- Koniec cytatu ---

http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/200/18624/Projekt_zalozen_do_projektu_ustawy_o_swiadczeniach_pienieznych_przyslugujacych_w.html

Sylwek:
Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (w wersji po konferencji uzgodnieniowej)

http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/178/18222/

grzela:

--- Cytuj ---Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (skierowany do uzgodnień międzyresortowych)

--- Koniec cytatu ---

http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/200/18630/Projekt_rozporzadzenia_Ministra_Spraw_Wewnetrznych_i_Administracji_z_dnia__2010_.html

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej