Pożarnictwo > Ratownictwo chemiczne

Hydrazyna

(1/3) > >>

MIKO:
W związku z możliwością upadku satelity na terytorium naszego kraju – media głośno ostrzegają przed  Hydrazyną .
Hydrazyna to jednak nie nowy temat w Polsce – każdy użytkowany u Nas samolot F16 ma również tą substancję na pokładzie.

Wielu strażaków z okolic Poznańskiego lotniska w Krzesinach którzy mają pojęcie co lata nad ich głowami ma takie powiedzenie : „bezpieczny F16 to z pełnymi zbiornikami paliwa, bo w przypadku katastrofy jest szansa że g………. się spali w pożarze”

Hazmat napisz coś więcej w temacie bo F16 nie tylko nad Naszymi głowami latają.

Pozdrawiam MIKO 

rafal.bula:
HYDRAZYNA H4N2  Numer ONZ: 2029 (bezwodna), 2030 (roztwór 37-64%), 3293 (roztwór <37%)

Zagrożenie pożarowe: Ciecz łatwo palna. Pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary są cięższe od powietrza – gromadzą się przy powierzchni i w dolnych partiach pomieszczeń. W ogniu wydzielają się toksyczne gazy, pary i dymy.
Zagrożenie toksykologiczne: Hydrazyna działa silnie trująco. Powoduje silne oparzenia skóry. Do organizmu może przeniknąć przez skórę, drogami oddechowymi i układem pokarmowym. Może wywoływać raka. W organizmie ulega kumulacji. Bardzo niebezpieczny związek chemiczny, toksyczny, dymiący na powietrzu. Silnie drażni skórę, usta, gardło i płuca. Może wywołać depresję układu nerwowego.
Zagrożenie ekotoksykologiczne: Hydrazyna działa toksycznie na organizmy żywe, w szczególności organizmy wodne. W środowisku ulega biologicznej degradacji.

Szczególne zagrożenia:   Pojemniki z hydrazyną narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.
Środki gaśnicze:
•   gaśnice CO2,
•   gaśnice proszkowe z proszkiem gaszącym ABC lub BC,
•   gaśnice pianowe,
•   gaśnice płynowe z dodatkowym wodnym roztworem środka.
Zalecenia szczegółowe:   Mały pożar gasić gaśnicą śniegową (CO2) lub proszkową (ABC albo BC), duży pożar gasić pianą lub w ostateczności rozproszonymi prądami wody.
Uwaga: Nie kierować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącej się hydrazyny. Powoduje to rozrzucanie palącej się substancji, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk pożaru. Pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę możliwości usunąć z zagrożonego obszaru.
Sprzęt ochronny strażaków: Aparaty izolujące drogi oddechowe. Ubrania ochronne odporne na działanie hydrazyny. Eksplozymetr.
Uwaga dodatkowa:   W ogniu powstają tlenki azotu i para wodna.

Reaktywność i stabilność:   Hydrazyna jest trwała bez dostępu powietrza. Posiada silne właściwości redukujące. Ulega samozapaleniu w powietrzu i w kontakcie z materiałami porowatymi. Gwałtownie reaguje z utleniaczami, amoniakiem, chlorem, tlenkami metali, tlenem i wieloma innymi.

PIERWSZA POMOC
Uwaga: W pierwszej kolejności należy wyprowadzić poszkodowaną osobę ze skażonego hydrazyną środowiska.
Zatrucie inhalacyjne:
1.   Ułożyć poszkodowaną osobę w pozycji leżącej.
2.   Stosować sztuczne oddychanie lub z przerwami podawać tlen z dodatkiem ditlenku węgla.
3.   Podawać środki pobudzające ośrodek oddechowy. Nie podawać preparatów adrenalinowych.
4.   Zapewnić pomoc lekarską.
Zatrucie doustne:
1.   W razie zatrucia doustnego przepłukać usta wodą. Podać do wypicia letnią wodę. U osoby przytomnej wywołać wymioty.
2.   Do chwili odtransportowania do szpitala choremu zapewnić spokój, leżenie i ciepło.
Skażenie oczu:
1.   Przemyć skażone oczy większą ilością letniej wody przez 15-20 minut, przy wywiniętych powiekach (usunąć przedtem szkła kontaktowe).
2.   W przypadku konieczności zapewnić pomoc okulisty.
Skażenie skóry:
1.   Zdjąć skażone ubranie. Oczyścić mechanicznie skażoną skórę, przemyć dużą ilością wody, a następnie wodą z łagodnym mydłem.
2.   Zasięgnąć porady dermatologa, gdy wystąpi podrażnienie skóry.

źródło: KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

MIKO:
Nie no to, to znam karty są po to by z nich korzystać .

Ale w przypadku F16 są procedury postępowania to raz , są metody pomiaru i wykrywania to dwa.

Kilka tygodni temu , pod Kościanem spadł wojskowy samolot szkolny – trudno na początku po wyglądzie rozsypanych szczątków ustalić co to był za model .

Jestem ciekaw czy gaszący i zabezpieczający zdarzenie strażacy mieli choć trochę pojęcia z czym mogą mieć do czynienia ?

Czy PSK / MSK w rejonie lotów F16 posiadają choć szczątkowe informacje jak postępować w takich przypadkach , jakie środki ostrożności powinny zostać zachowane ?

Nie chcę być złym prorokiem ale F16 prędzej czy później spadnie gdzieś w Polsce . CASA było tylko 10 , a jest już 9 . F16 mam prawie już 40 szt. i latają codziennie z regularnością szwajcarskiego zegarka .

Pozdrawiam MIKO

HAZMAT:
dwa lata temu miałem okazję uczestniczyć w ćwiczeniach i zabezpieczaniu lotów F16. Poznałem tam również specjalistów "hydrazine response group" czy coś takiego z USA. Panowie pokazywali nam specjalistyczny sprzęt do "response" w takich przypadkach. W skrócie pompka dragera i coś w stylu naszego OP1. Najlepsze było to, że rurka wskaźnikowa, którą się posługiwali była na amoniak a nie na hydrazynę. Zapytanie czemu tak - odpowiedzieli że amoniak jest rozpuszczany w hydrazynie i w przypadku wycieku wykrywany jest amoniak. Więc ja się pytam co w przypadku kiedy wyciek już dawno trwa...a "lotność" amoniaku jest inna niż hydrazyny i wskazanie może się nie pojawić...do tej pory nie udzielono mi odpowiedzi... ^_^

strażak79:
a po jaką cholerę w F16 ta hydrazyna i gdzie jest ona umiejscowiona?

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej