Autor Wątek: Projekt Nowego Statutu Zosp Rp  (Przeczytany 1555 razy)

Offline Straszak

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 117
Projekt Nowego Statutu Zosp Rp
« dnia: Kwiecień 01, 2004, 08:25:30 »
Witam wszystkich na forum.

Poruszę temat projektu Statutu ZOSP RP przedstawiony na stronie www.zosprp.pl, a także dostarczony z wydaniem "Strażaka" i na płycie CD, dostarczonej również z wydaniem "Strażaka"
Według projektodawców, projekt nowego statutu spełnia wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz poprawia dotychczasowe zapisy statutu.
Nowy projekt jak wspomniano zawiera szereg zmian, niektóre budzą moje wątpliwości i jeśli uczestnicy tego forum pozwolą to je przedstawię a jeżeli ktoś zna odpowiedzi to poproszę o wyjaśnienie tematu.

1.W par.7 ust. 4 na temat działalności odpłatnej "Przedmiotem działalności odpłatnej.... jest: organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych" - czy przy organizowaniu wymienionych imprez możliwa jest sprzedaż alkoholu niskoprocentowego (piwa), oczywiście po uzyskaniu zezwolenia, podciągając tą sprzedaż pod organizacje imprezy, czy też należy zgłosić działalność gospodarczą jako handel artykułami akcyzowymi.

2. w par.9 ust.1 "członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.....
ust.2 małoletni w wieku 16 - 18 lat oraz za zgodą opiekunów ustawowych małoletni poniżej 16 lat ..." czy to oznacza, że młodzież w wieku (16-18 lat) można przyjmować bez zgody rodziców (opiekunów)

3. w par. 12 członkowie zwyczajni maja prawo.... (członek zwyczajny par.9 statutu, patrz punkt powyżej)
w ust. 1 "wybierać i być wybierani za wyjątkiem młodzieży poniżej 16 roku życia"
w ust 2 "mogą uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu" czy to oznacza, że mogą decydować (głosować np. w sprawach majątkowych, za udzieleniem absolutorium, za przyjęciem planu działalności itp...)
w ust. 4 "korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP",
ale w par. 37 ust. 3 "zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich" - czy to oznacza, że mogę np. korzystać z piły spalinowej, ale muszę za to zapłacić, ponieważ gdybym tą piłą ciął drzewo sąsiadowi to on musiałby zapłacić jak za działalność odpłatną.

4. w par.17ust.1 "członkiem honorowym może być każda osoba  fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przciwpożarowej ....." - jakie przyjąć kryteria "szczególnego zasłużenia"
w ust.3. Członek wspierający i honorowy maja prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a  z głosem doradczym, także na walnym zebraniu" - przecież członkowie honorowi to najczęściej druhowie , którzy wiele lat spędzili w naszych jednostkach i teraz mają jedynie prawo doradzać, a dlaczego nie maja prawa głosować.

5. w par 23 ust.3 punkt 3 "nadzwyczajne Walne zebranie zwoływane jest przez Zarząd OSP na żądanie np. 1/2 liczby członków" - czy 1/2 ogólnej liczby członków czy 1/2 liczby członków pełnoletnich, czy też ½ liczby członków powyżej 16 roku życia.
w ust. 3 " porządek Walnego Zebrania członków OSP spośród spraw określonych w par. 20 ust 2 ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania" - par. 20 mówi o wyborach do władz , a nie o kompetencjach Walnego Zebrania, prawdopodobnie jest to błąd drukarski i powinno być "par. 21 ust 2"

6. w par.25 ust.1 "Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika może tez wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika" - czy w jednostkach o małym składzie np. 15 osób należy do zarządu wybierać wszystkich wymienionych w tym paragrafie, byłoby to ponad 50% składu osobowego jednostki, jaka powinna być minimalna liczba osób w  Zarządzie.

7. w par.36 ust.1 punkt 2 "Majątek i fundusze OSP powstają z: dotacji, darowizn, spadków i zapisów" - jeżeli Urząd Gminy we własnym zakresie kupuje np. paliwo, opłaca kierowcę, zakupuje sprzęt itp... na potrzeby OSP z puli pieniędzy przeznaczonych na ochronę ppoż., to czy należy w zeznaniu podatkowym CIT-8 uwzględniać te sumy, moim zdaniem jest to jakaś dotacja.
Czy  w zeznaniu podatkowym należy uwzględniać dotacje uzyskane z Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP na zakup sprzętu, umundurowania, jeżeli pozostałość (drugą połowę ) płaci Gmina.

Zapraszam do dyskusji.

 

strazak7

  • Gość
Projekt Nowego Statutu Zosp Rp
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 08, 2004, 13:26:30 »
Witam.
Jestem z OSP Sobin nasz statut został stworzony bardzo dawno i nie jest kopią proponowaną przez ZG ZOSP RP. Pewne propozycje dodaliśmy do naszego ale generalnie jest on inny jednak zgodny z obowiązującymi przepisami.

"2. w par.9 ust.1 "członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.....
ust.2 małoletni w wieku 16 - 18 lat oraz za zgodą opiekunów ustawowych małoletni poniżej 16 lat ..." czy to oznacza, że młodzież w wieku (16-18 lat) można przyjmować bez zgody rodziców (opiekunów) "

U nas wiek obniżyliśmy od wieku 12 lat za zgodą rodziców lub ustawowych opiekunów. Od 16 lat są w młodzieżowej i po ukończeniu 18 lat jeżeli chcą zostają czynnymi członkami OSP.

"6. w par.25 ust.1 "Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika może tez wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika" - czy w jednostkach o małym składzie np. 15 osób należy do zarządu wybierać wszystkich wymienionych w tym paragrafie, byłoby to ponad 50% składu osobowego jednostki, jaka powinna być minimalna liczba osób w Zarządzie. "

Nie musicie wybierać pełnego składu: Prezes - jako sprawujacy władzę nad OSP, Naczelnik - automatycznie zostaje wice, Skarbnik - od kasy i to może być wszystko.

"7. w par.36 ust.1 punkt 2 "Majątek i fundusze OSP powstają z: dotacji, darowizn, spadków i zapisów" - jeżeli Urząd Gminy we własnym zakresie kupuje np. paliwo, opłaca kierowcę, zakupuje sprzęt itp... na potrzeby OSP z puli pieniędzy przeznaczonych na ochronę ppoż., to czy należy w zeznaniu podatkowym CIT-8 uwzględniać te sumy, moim zdaniem jest to jakaś dotacja.
Czy w zeznaniu podatkowym należy uwzględniać dotacje uzyskane z Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP na zakup sprzętu, umundurowania, jeżeli pozostałość (drugą połowę ) płaci Gmina."

Na Gminie ciąży obowiązek ustawowy utrzymania gotowości bojowej i pieniędzy przeznaczone na te cele rozlicza Gmina. Jeżeli dostaliście pieniądze jako jednostka na wasze konto i Wy kupujecie to musicie to wykazać w CIT-8. Podobnie było u nas połowę kwoty finansowała komenda ale drugą połowę uzyskaliśmy od Gminy i te pieniądze zostały przelane nam, jeżeli płaci bezpośrednio Gmina to nie musicie.