Pożarnictwo > Profilaktyka, prewencja

Droga pożarowa do budynku PM

(1/1)

Petrus24:
Witam wszystkich,

Czy dla budynku PM, jednokondygnacyjnego o wysokości do 11 m i powierzchni 1500 m2 oraz gęstości obciążenia ogniowego 1500 MJ/m2 droga pożarowa musi przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku czy można zastosować wymagania par 12 ust 7 rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych czyli połączyć budynek z drogą pożarową utwardzonym dojściem o szerokości 1,5 m i długości do 30 m?

ww112:
Można zastosować par. 12 ust. 7

Jefferson21:
7. Wymagania, o których mowa w ust. 2 i 3, nie dotyczà budynku o nie wi ́cej ni ̋ 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokoÊci nie wi ́kszej ni ̋ 12 m, je ̋eli jest zapewnione po∏àczenie z drogà po ̋arowà wyjÊç z tego budynku, utwardzonym dojÊciem o szerokoÊci minimalnej 1,5 m i d∏ugoÊci nie wi ́kszej ni ̋ 30 m, w sposób zapewniajàcy dotarcie bezpoÊrednio lub drogami ewakuacyjnymi do ka ̋dej strefy po ̋arowej.

Dojście należy zapewnić do jednego wyjścia z budynku czy do wszystkich?

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej