Autor Wątek: Osp – Jaka Przyszłość?  (Przeczytany 517382 razy)

Offline Krzysztof63

 • Początkujący
 • *
 • Wiadomości: 16
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1375 dnia: Stycznia 08, 2022, 18:45:47 »
Tak, to niestety prawda. Działalność związku to temat rzeka. Żeby nie było wątpliwości - jestem zwolennikiem nowej ustawy. Wiele rzeczy w ustawie mi się nie podoba, ale ideałów nie ma. Teraz musimy to jakoś przekuć w praktykę.

Offline oliwier

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 1.328
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1376 dnia: Stycznia 09, 2022, 21:24:46 »
Niestety praktyka po pierwszych dniach pokazała tylko chaos nowej ustawy.
Nikt nie chce potwierdzać wyjazdów bo w gminach taka ewidencja jest prowadzona dopiero od momentu wprowadzenia ekwiwalentu. Dokumenty po 5 latach idą do zniszczenia, więc nikt ich nie potwierdzi, w PSP takich danych nikt nie ma, jednostki w większości przypadków też tego nie mają.
W PSP awantury o dysponowanie OSP bo bez umów nie można żadnej jednostki zadysponować a w ustawie o PSP nadal jedyny zapis to art. 6.
Brak umów z gminami
Ogólnie cytując klasyka "niezły tu macie burdel"

Intencje były dobre ale ustawa wprowadzona za szybko i z masą błędów.
PRAWDZIWY STRAŻAK NIE UŻYWA APARATU.
PRAWDZIWY STRAŻAK PO AKCJI IDZIE SIĘ WYRZYGAĆ :)

Offline rocky323

 • Strażak Sam
 • *
 • Wiadomości: 361
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1377 dnia: Stycznia 10, 2022, 06:55:31 »
Niestety praktyka po pierwszych dniach pokazała tylko chaos nowej ustawy.
Nikt nie chce potwierdzać wyjazdów bo w gminach taka ewidencja jest prowadzona dopiero od momentu wprowadzenia ekwiwalentu. Dokumenty po 5 latach idą do zniszczenia, więc nikt ich nie potwierdzi, w PSP takich danych nikt nie ma, jednostki w większości przypadków też tego nie mają.
W PSP awantury o dysponowanie OSP bo bez umów nie można żadnej jednostki zadysponować a w ustawie o PSP nadal jedyny zapis to art. 6.
Brak umów z gminami
Ogólnie cytując klasyka "niezły tu macie burdel"

Intencje były dobre ale ustawa wprowadzona za szybko i z masą błędów.

Ale co gmina ma potwierdzać? Wojt ma tylko przyjść oświadczenie dwóch świadków tak jak to jest przy pasionce i na tej podstawie potwierdzić.

A co do dysponowania to chyba ktoś u was dobrze czegos nie doczytał.

Offline ksoniek

 • Stary Wyga
 • *
 • Wiadomości: 214
  • OSP Pisarzowice
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1378 dnia: Stycznia 14, 2022, 20:38:28 »
INFORMACJA w sprawie ekwiwalentu pieniężnego według stanu prawnego ze stycznia 2022 r.

[ aktualizacja: wt., 2022-01-11 15:22 ]

Zgodnie z art. 15 ust. 1-2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny.

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata, właściwa rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego, naliczanego za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy.

         W związku z powyższym ekwiwalent pieniężny strażakowi ratownikowi OSP przysługuje:

1) za czas uczestnictwa w działaniu ratowniczym,
2) za czas uczestnictwa w akcji ratowniczej,
3) za czas uczestnictwa w szkoleniu lub ćwiczeniu.

         Słowo „ekwiwalent” (łac. aequivalens, -ntis od aeqvivalere ‘mieć taką samą wartość) oznacza rzecz przedstawiającą tę samą wartość, a mającą inną postać, np. ekwiwalent pieniężny. Odpowiada słowom „odpowiednik”, „równoważnik”. Zwykle w przypadku, gdy używane jest w tekstach prawnych wskazuje, czego jest równoważnikiem, np. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach ma charakter bardziej zbliżony do świadczeń określanych w przepisach prawa pod nazwą „diet” związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, radnych, posłów, senatorów. Przyjmuje się, że jest to forma wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje o wysokim stopniu użyteczności publicznej, stanowiąca rekompensatę za wykorzystywanie czasu wolnego w interesie dobra powszechnego. W przypadku strażaków ratowników OSP można mówić wprost o narażaniu życia i zdrowia w interesie dobra wspólnego.

Poniżej przywołane orzeczenia zachowują swoją aktualność w nowym stanie prawnym -

Zgodnie z tezą wyroku NSA ekwiwalent pieniężny, o jakim mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.), stanowi odpowiednik wartości pracy strażaka ochotnika na rzecz ochrony przeciwpożarowej; nie jest on odpowiednikiem wynagrodzenia utraconego przez strażaka w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych.

         Jak stwierdziło KRIO w jednym z orzeczeń ekwiwalent, o jakim mowa w art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, stanowi równoważnik, odpowiednik wkładu wniesionego przez członka OSP, w postaci czasu, wysiłku i zdrowia, w ochronę przeciwpożarową, czyli w działanie mające na celu ochronę życia, zdrowia, mienia innych osób lub ochronę środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi zagrożeniami (patrz: orzeczenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 października 2012 r., NA.III-0221-22/2012).

Sformułowanie ust. 2 art. 15 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych „nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto” wskazuje na możliwość kształtowania jego wysokości, gdzie jego górną granicą jest owa 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto. Wysokość ekwiwalentu ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata, właściwa rada gminy w drodze uchwały.

         Rady gmin, na terenie których działają OSP powinny podjąć uchwały, w których ustalą wysokość ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom OSP. Mogą oczywiście przyjąć maksymalną wysokość ekwiwalentu przewidzianą w ustawie, tj. 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto za godzinę udziału w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu. Nie mogą jednak całkowicie pozbawić strażaków ratowników OSP prawa do tego ekwiwalentu, ponieważ ustawa przewiduje prawo dla strażaka ratownika OSP do tego ekwiwalentu, a uprawnieniem rady gminy jest jedynie ustalenie wysokości tego ekwiwalentu. Przyjęcie w uchwale rady gminy wysokości ekwiwalentu np. „0 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za godzinę udziału w działaniach ratowniczych lub w szkoleniu” stałoby w sprzeczności z zapisem ustawy, ponieważ prowadziłoby do pozbawienia tego prawa strażaka ratownika OSP.

         Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej pod pojęciem „działań ratowniczych” (za udział w których przysługuje ekwiwalent) należy rozumieć każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Tak więc prawo dla strażaka ratownika OSP do otrzymania ekwiwalentu nie ogranicza się tylko do pożarów i zawężająca interpretacja art. 15 jest nieuprawniona.

Powyższa ustawowa definicja działań ratowniczych wynika z tego, iż ustawa o ochronie przeciwpożarowej szeroko traktuje pojęcie ochrony przeciwpożarowej. Czyni to w sposób odmienny od tradycyjnego pojęcia, wynikającego tylko z literalnego brzmienia słów.

         W stosunku do stanu prawnego obowiązującego do końca 2021 r. wyłączono możliwość otrzymania przez strażaków OSP ekwiwalentu za udział w działaniach o charakterze prewencyjnym, gdy działania te OSP podejmować będzie samodzielnie lub z inicjatywy władz gminy. Ekwiwalent nie będzie przysługiwał bowiem za działania określone w art. 2 pkt 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W przepisie tym wskazano, że pod pojęciem zapobieżenia powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia - rozumie się:

a) zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomościom i ruchomościom,b) tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych w zw. z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej pod pojęciem „akcji ratowniczych” (za udział w których przysługuje ekwiwalent) należy rozumieć działania organizowane i kierowane przez Państwową Straż Pożarną.

         Można dokonać szeroko idącej interpretacji sformułowania „szkolenia lub ćwiczenia” (za udział w których przysługuje ekwiwalent), do których zaliczają się nie tylko szkolenia lub ćwiczenia ściśle pożarnicze, ale także szkolenia i ćwiczenia obejmujące ratownictwo medyczne, chemiczne, techniczne itd. Szkolenia lub ćwiczenia muszą być niezbędne dla wykonywania działań ratowniczych i akcji ratowniczych.

Terminy "szkolenie" i "ćwiczenie" odnoszą się zarówno do nabywania wiedzy teoretycznej (np. na wykładach, kursach, itp.), jak i praktycznej, np. poprzez udział w zawodach pożarniczych, manewrach i ćwiczeniach.

Roszczenie o wypłatę ekwiwalentu przysługuje strażakom ratownikom OSP, a nie samej OSP. OSP potwierdza organom gminy udział strażaka ra-townika OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwi-czeniu i zakres czasowy tego udziału. Wypłata ekwiwalentu dokonywana jest na rzecz danego strażaka ratownika OSP. Nawet wtedy, gdy dokonuje się tego za pośrednictwem OSP. W przypadku niewypłacenia ekwiwalentu przez gminę lub w przypadku wypłacenia go w zaniżonej wysokości z rosz-czeniem wobec gminy występuje dany strażak ratownik OSP. Wierzytelność może być dochodzona na drodze postępowania sądowego (sąd powszechny, wydział cywilny). Zrzeczenie się prawa do ekwiwalentu jest prawnie do-puszczalne, ponieważ wierzytelność nie ma charakteru świadczenia należne-go ze stosunku pracy. Uczynić to jednak może wyłącznie osoba uprawniona, a więc strażak ratownik OSP, któremu ten ekwiwalent przysługuje. Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych nie wskazuje w jakim ter-minie ma zostać wypłacony ekwiwalent. W takim wypadku przyjmuje się zasadę niezwłoczności wypłaty po wezwaniu do zapłaty (art. 455 k.c.). Formą wezwania do zapłaty mogą być np. zestawienia udziału strażaków ratowników OSP w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szko-leniach lub ćwiczeniach, które są podstawą do naliczenia i wypłaty ekwiwa-lentu z budżetu gminy. Termin „niezwłocznie” oznacza termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu. Nie można go utożsamiać z termi-nem natychmiastowym. Przy ocenie omawianego problemu bowiem nie można pomijać wskazań zawartych w art. 354 § 1 i art. 355 k.c. W praktyce czas niezbędny dłużnikowi do niezwłocznego wykonania zobowiązania kształtować się będzie niejednolicie. Spełnienie świadczenia stosownie do wezwania uzależnione może być nieraz od przedsięwzięcia różnych, zawiłych często, czynności natury kasowej i księgowej. Wszystkie te okoliczności rzu-tują więc na czas, jaki jest potrzebny dłużnikowi do dostosowania się do we-zwania wierzyciela. W typowych sytuacjach, gdy z okoliczności nic innego nie wynika, należy przyjmować, że spełnienie świadczenia oznacza spełnie-nie w terminie 14 dni od wezwania (tak np. SN w orz. z dnia 28 maja 1991 r., II CR 623/90).

Na etapie poprzedzającym proces sądowy w imieniu strażaków ratowników OSP w charakterze ich pełnomocnika mogą występować np. przedstawiciele władz danej OSP. Na etapie procesu sądowego pełnomocnikiem procesowym strażaków ratowników OSP w sporze z gminą może być adwokat lub radca prawny. W przypadku gdyby strażacy ratownicy OSP wytoczyli gminie powództwo w jednym piśmie procesowym (co jest dopuszczalne) wtedy pełnomocnikami procesowymi mogliby być poszczególni współuczestnicy sporu.

         Odmowa wypłaty ekwiwalentu daje prawo strażakom ratownikom OSP do wystąpienia przeciwko gminie na drogę postępowania sądowego.

 

informację przygotował

adw. Krzysztof M. Miazga

10 I 2022 r.

Offline Krzysztof63

 • Początkujący
 • *
 • Wiadomości: 16
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1379 dnia: Stycznia 18, 2022, 07:38:26 »
Kampania sprawozdawcza za pasem. Mam pytanie czy planujecie jakieś zmiany w statucie. Ustawa trochę namieszała między innymi w zadaniach, sposobie likwidacji OSP itp. Art. 3 określa zadania OSP i tak naprawdę nie wiem czy możemy mieć jakieś swoje własne zadania statutowe czy te ustawowe zamykają sprawę. 

Offline PabloGCBA

 • Stary Wyga
 • *
 • Wiadomości: 231
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1380 dnia: Stycznia 18, 2022, 09:34:27 »
Czy jak się zmieni nazwę OSP na np. ochocza straż pożarna to już nie podlega się pod ustawę ? może to jest proste rozwiązanie ?
odwaga powinna pozostać w szufladzie! W straży trzeba myśleć a nie strugać bohatera

Offline rafal.bula

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 1.945
  • JRG SGSP
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1381 dnia: Stycznia 18, 2022, 09:39:44 »
Czy jak się zmieni nazwę OSP na np. ochocza straż pożarna to już nie podlega się pod ustawę ? może to jest proste rozwiązanie ?
Proszę bardzo, masz nawet na wzór https://iochota.pl/artykul/ochocka-osiedlowa-straz/1123876

Offline młody13

 • "Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo...” Św. Jan Paweł II
 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 798
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1382 dnia: Stycznia 19, 2022, 08:05:56 »
https://www.prawo.pl/samorzad/strazacy-ochotnicy-bez-prawa-do-wyplaty-ekwiwalentu,512903.html   czy posłowie senatorowie wójtowie i Ci co dostali ostatnio wysokie podwyżki też ich nie dostaną ???
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2022, 08:25:41 wysłana przez młody13 »

Offline romiwe

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 589
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1383 dnia: Stycznia 19, 2022, 09:49:22 »
20 dni po wprowadzeniu :gwiazdki: :gwiazdki: ustawy jeszcze nie wysechł podpis Prezydenta a takie klocki wychodzą. :zamknij:
Jasne spokojnie Panowie  Ochotnicy wprowadźmy poprawki  :gwiazdki:

Offline grzesiek135

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 45
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1384 dnia: Stycznia 19, 2022, 10:22:57 »
Chyba dążą do zniszczenia OSP w Polsce mydląc nam oczy ze 200 zł a tyle rzeczy które wprowadzili na minus to już nie mówią.

Offline młody13

 • "Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo...” Św. Jan Paweł II
 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 798
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1385 dnia: Stycznia 19, 2022, 12:00:04 »
Żeby nie było że tylko złe wiadomości . Podsyłam dla równowagi  :kwit: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=235430532108615&id=100069250087784
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2022, 12:04:51 wysłana przez młody13 »

Offline Porta

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 1.703
 • Zgred
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1386 dnia: Stycznia 19, 2022, 12:07:41 »
Chyba dążą do zniszczenia OSP w Polsce mydląc nam oczy ze 200 zł a tyle rzeczy które wprowadzili na minus to już nie mówią.

Waldek, to Ty?
Aktualności, artykuły, społeczność: www.Remiza.pl
Sklep pożarniczy - www.remiza.com.pl/sklep

Offline romiwe

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 589
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1387 dnia: Stycznia 19, 2022, 12:10:43 »
Żeby nie było że tylko złe wiadomości . Podsyłam dla równowagi  :kwit: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=235430532108615&id=100069250087784
zobaczcie jak szybko reagują
To jak to w końcu kurna jest  :gwiazdki:

Offline ksoniek

 • Stary Wyga
 • *
 • Wiadomości: 214
  • OSP Pisarzowice
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1388 dnia: Stycznia 19, 2022, 12:15:19 »
Jest tak, że Pan prawnik dokonał swojej interpretacji przepisów, a rząd, psp, gminy maja swoje.

Offline romiwe

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 589
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1389 dnia: Stycznia 19, 2022, 15:29:21 »
Jest tak, że Pan prawnik dokonał swojej interpretacji przepisów, a rząd, psp, gminy maja swoje.
Czyli białe jest białe   czarne jest czarne, albo odwrotnie - kabaret .
Kurtka na wacie  jak by mieli podatki "nanieść" na głupoty z interpretacją to by się niewypłacalni co niektórzy. 
A ty człowieku masz być mądrzejszy od prawników i lawirować w przepisach 


Online Eqinox

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 7.926
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1390 dnia: Stycznia 19, 2022, 16:08:00 »
Czyli białe jest białe   czarne jest czarne, albo odwrotnie - kabaret .
Kurtka na wacie  jak by mieli podatki "nanieść" na głupoty z interpretacją to by się niewypłacalni co niektórzy. 
A ty człowieku masz być mądrzejszy od prawników i lawirować w przepisach
To rola gminy aby ustalić stan faktyczny... Uważam, że szybko się ochotnicy dowiedzą jaka jest prawda bo skarbnik zadzwoni do RIO czy KRRIO i będzie wiedział...

Offline młody13

 • "Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo...” Św. Jan Paweł II
 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 798
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1391 dnia: Stycznia 19, 2022, 16:33:05 »
Czyli białe jest białe   czarne jest czarne, albo odwrotnie - kabaret .
Kurtka na wacie  jak by mieli podatki "nanieść" na głupoty z interpretacją to by się niewypłacalni co niektórzy. 
A ty człowieku masz być mądrzejszy od prawników i lawirować w przepisach
To rola gminy aby ustalić stan faktyczny... Uważam, że szybko się ochotnicy dowiedzą jaka jest prawda bo skarbnik zadzwoni do RIO czy KRRIO i będzie wiedział...
Niech zadzwonią do Banasia  :rofl: sory musiałem  :szalony:

Offline romiwe

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 589
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1392 dnia: Stycznia 20, 2022, 06:45:35 »
Czyli białe jest białe   czarne jest czarne, albo odwrotnie - kabaret .
Kurtka na wacie  jak by mieli podatki "nanieść" na głupoty z interpretacją to by się niewypłacalni co niektórzy. 
A ty człowieku masz być mądrzejszy od prawników i lawirować w przepisach
To rola gminy aby ustalić stan faktyczny... Uważam, że szybko się ochotnicy dowiedzą jaka jest prawda bo skarbnik zadzwoni do RIO czy KRRIO i będzie wiedział...
Niech zadzwonią do Banasia  :rofl: sory musiałem  :szalony:


no Banaś wie . :klol: :klol:


Offline Krzysztof63

 • Początkujący
 • *
 • Wiadomości: 16
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1393 dnia: Stycznia 24, 2022, 18:37:55 »
Każdy nowy przepis robiony biegiem i trochę na kolanie będzie miał sporo niedoróbek. A przy okazji to może rozjaśnijcie mi w głowie co do świadczenia ratowniczego. Chcemy trochę wesprzeć naszych weteranów w składaniu dokumentów i nie wiem do końca co czytam. Rozumiem, że osoby, które miały ukończone 65 lat w dniu 1 stycznia mają inne zasady przyznawania niż osoby ciągle aktywne bojowo. Ci starsi, jak rozumiem,  w myśl art. 50 nie muszą udowadniać co najmniej jednego wyjazdu rocznie. Dla nich wystarczy 20 lub 25 lat członkostwa i fakt że uczestniczyli w akcjach. Chyba że coś źle rozumiem.

Offline kwas

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 744
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1394 dnia: Stycznia 24, 2022, 18:51:44 »
Zgadza się. Art. 50 nie odnosi się w żaden sposób do warunku uczestnictwa przynajmniej 1 raz w roku w działaniach.
Ale i tak problemem jest poświadczenie przez świadka, który pełnił funkcje publiczne lub był zatrudniony w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych.
W przypadku druhów, którzy mają 70, 80 lat staje się to problematyczne.

Offline wujo 2010

 • Global Moderator
 • *
 • Wiadomości: 1.794
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1395 dnia: Stycznia 24, 2022, 19:01:23 »
Zgadza się. Art. 50 nie odnosi się w żaden sposób do warunku uczestnictwa przynajmniej 1 raz w roku w działaniach.
Ale i tak problemem jest poświadczenie przez świadka, który pełnił funkcje publiczne lub był zatrudniony w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych.
W przypadku druhów, którzy mają 70, 80 lat staje się to problematyczne.
Są dostępne już jakieś druki oświadczeń ?
Bądź uprzejmy i staraj się pomóc innym. Jeśli nie masz nic wartościowego do dodania w danym temacie, nie pisz, i tak zostanie to skasowane przez moderatorów :)

Offline kwas

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 744
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1396 dnia: Stycznia 24, 2022, 22:29:47 »
Są dostępne już jakieś druki oświadczeń ?
Czekamy na rozporządzenie, w którym minister określi wzór oświadczenia.
Jednak dla osób, które już osiągnęły odpowiedni wiek do uzyskania świadczenia, a które wniosek mają składać na podstawie art. 50 nie jest wskazane żadne rozporządzenie, czyli w mojej ocenie mogą składać oświadczenie w dowolnej formie byleby zawierało elementy wskazane w tym art. 50. Ale na pewno wydane w drodze rozporządzenie pomoże i dla tych najstarszych.

Offline Strażak wro

 • Strażak Sam
 • *
 • Wiadomości: 362
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1397 dnia: Stycznia 24, 2022, 23:04:13 »
rozporządzeniem zostanie określony wzór wniosku a nie oświadczenia świadków pisanych w art. 50. Proszę czytać ze zrozumieniem. Wzoru oświadczenia nie ma (podobno ZG ZOSP RP) przygotował wzór ale nie jest ustawowo regulowany. Decyzję o przyznaniu/nieprzyznaniu podejmuje kp/km. Dobrze, gdyby wzór takiego oświadczenia się pojawił, jednolity dla wszystkich kp/km. Bo różnic w tym obszarze nie ma.

Offline Krzysztof63

 • Początkujący
 • *
 • Wiadomości: 16
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1398 dnia: Stycznia 26, 2022, 19:00:11 »
Dochodzi do tego problem weryfikacji tych oświadczeń przez gminę, która w zasadzie nie ma żadnych dokumentów. Ewidencja osobowa, kursy itp. są w OSP, wyjazdy - tylko te nowsze w PSP, dokumenty księgowe z ekwiwalentu mają niską wartość archiwalną i  są przechowywane krótko.

Offline Porta

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 1.703
 • Zgred
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #1399 dnia: Stycznia 26, 2022, 20:46:02 »
Dotarliśmy do pisma Komendanta Głównego PSP skierowanego do Komendantów Wojewódzkich PSP dotyczącego wdrażania i stosowania przepisów ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

https://remiza.com.pl/wdrazanie-i-stosowanie-przepisow-ustawy-o-osp-mamy-pismo-kg-psp/
Aktualności, artykuły, społeczność: www.Remiza.pl
Sklep pożarniczy - www.remiza.com.pl/sklep