Autor Wątek: Osp – Jaka Przyszłość?  (Przeczytany 333862 razy)

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #820 dnia: Październik 30, 2013, 23:23:01 »
W artykule jest też parę słów na temat OSP  :kwit:

Cytuj
O związkach ze strażą pożarną, bieżących problemach polskiego pożarnictwa, nowych ustawach i perspektywach otwierających się przed Państwową Strażą Pożarną w rozmowie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
– Stanisławem Rakoczym...

http://www.ppoz.pl/pp/pppwa/102013pwa2.pdf

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #821 dnia: Grudzień 19, 2013, 10:18:30 »
Trybunał o sprawie strażaków ochotników

Cytuj
Trybunał Konstytucyjny ma zbadać, czy nierówne traktowanie strażaków jest zgodne z konstytucją.
Jak informuje Głos Koszaliński, Jan Dzik, członek OSP z Ustronia Morskiego chce być traktowany podczas choroby w podobny sposób, co strażacy zawodowi. Wniosek, który złożył tej sprawie w Sądzie Okręgowym w Koszalinie, może mieć konsekwencje dla wszystkich strażaków ochotników.

We wtorek rozpoczęła się sprawa odwoławcza. Przyjechali na nią koledzy Jana Dzika z kilku pomorskich jednostek OSP. Są przekonani, że ta sprawa dotyczy każdego z nich, bo każdy może podczas akcji ulec wypadkowi.

Jan Dzik blisko rok temu doznał obrażeń w trakcie akcji gaśniczej. Złamał rękę, nogę i biodro. Obecnie przechodzi rehabilitację i nie jest zdolny do pracy. Musi chodzić o kulach. Ponieważ mężczyzna przed wypadkiem prowadził własną działalność gospodarczą, teraz dostaje zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach. Zgodnie z nimi jest on pomniejszany wraz z upływającym czasem choroby.

Ochotnik z Ustronia Morskiego domaga się, by traktowano go jak strażaka zawodowego. Chce, by do czasu powrotu do zdrowia zasiłek był stuprocentowy.
- Sąd pierwszej instancji przyznał, że ochotnicy nie są równo traktowani, ale przepisy ustawy o pożarnictwie związały mu ręce. Stąd nasz wniosek o to, by sąd drugiej instancji wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem prawnym, czy takie nierówne traktowanie strażaków jest zgodne z konstytucją - powiedział mecenas Przemysław Przytuła, który reprezentuje Jana Dzika. Sąd przychylił się do tej prośby.

http://www.strazak.org.pl/index.php?mode=read&art=1930


Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #822 dnia: Styczeń 03, 2014, 11:44:58 »
Cytuj
Interpelacja nr 20831 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rolników ubezpieczonych w KRUS i zatrudnionych na umowę zlecenia jako kierowcy ochotniczej straży pożarnej

   Szanowny Panie Ministrze! Zapisy art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 10 marca 2008 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.) są interpretowane przez KRUS na niekorzyść rolników tam ubezpieczonych i jednocześnie zatrudnionych na umowy zlecenia jako kierowcy konserwatorzy sprzętu w ochotniczych strażach pożarnych. O powyższym informują mnie rolnicy, którzy otrzymują z KRUS informację o wyłączeniu z ubezpieczenia społecznego rolników, gdy uzyskują przychód z tytułu umowy zlecenia. Rolnicy zobowiązani są ponadto do zwrotu pobranych świadczeń z KRUS oraz skutkuje to wyłączeniem z ubezpieczenia społecznego rolników z okresem wstecznym, utrata prawa do świadczeń rolnika i domowników.

   Działalność ochotniczych straży pożarnych ma charakter szczególny, nie jest to praca typowa, a całodobowa służba. Jak podkreślają funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej wszystkich szczebli, optymalnym rozwiązaniem dla zapewnienia ciągłej gotowości bojowej jednostek jest włączenie w szeregi OSP rolników, których miejsce pracy związane jest z miejscowością, w której ulokowana jest jednostka OSP. Dla strażaka ochotnika jest to pasja, hobby, która wiąże się z pomaganiem ludziom, a z drugiej strony osoba taka może być ukarana.

   W związku z powyższym proszę Pana Ministra o wyjaśnienia:

   W jaki sposób rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą pomagać ludności poprzez działalność w OSP tak, by ich praca na rzecz bezpieczeństwa nie rzutowała na świadczenia z ubezpieczenia społecznego?

   Czy w powyższej sytuacji ministerstwo będzie prowadzić prace legislacyjne nad zmianami przepisów w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników, by zmienić przepisy dotyczące strażaków ochotników?

   Z poważaniem

   Poseł Krystyna Skowrońska

   Mielec, dnia 6 września 2013 r.

Cytuj
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 20831 w sprawie rolników ubezpieczonych w KRUS i zatrudnionych na umowę-zlecenie jako kierowcy ochotniczej straży pożarnej

   Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 10 września 2013 r., znak: SPS-023-20831/13, dotyczące interpelacji poseł Krystyny Skowrońskiej w sprawie rolników ubezpieczonych w KRUS i zatrudnionych na umowę zlecenia jako kierowcy w ochotniczej straży pożarnej uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

   Zgodnie z obowiązującym przepisem art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników z podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników wyłączona jest osoba, która podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty, lub ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Co do zasady każdy przypadek uzyskania tytułu do ubezpieczenia społecznego przewidziany w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych skutkuje wyłączeniem danej osoby z systemu ubezpieczenia społecznego rolników. Wyjątkiem od reguły supremacji systemu powszechnego nad rolniczym jest możliwość podlegania ubezpieczeniu społecznemu w KRUS przez rolników dodatkowo podejmujących prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, po spełnieniu jednak szeregu warunków, określonych w art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

   Natomiast zatrudnienie w ramach stosunku pracy czy też wykonywanie pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zleceń, stanowi tytuł do ubezpieczenia społecznego w systemie powszechnym, co skutkuje wyłączeniem z systemu ubezpieczenia społecznego rolników bez jakichkolwiek wyjątków. Na posiedzeniu Poselskiego Zespołu Strażaków w dniu 12 września 2013 r. przedstawiona została propozycja rozwiązania systemowego powyższego problemu, polegająca na nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników poprzez wprowadzenie równoległego opłacania składek do systemu powszechnego i rolniczego. Pozwoli to rolnikom pozostać w systemie rolniczego ubezpieczenia mimo aktywności zawodowej skutkującej podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Powyższe spowoduje również, iż rolnicy będą mieli prawo do świadczeń z obu systemów. Rozwiązanie to przyczyni się również do aktywizacji rolników.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Marek Bucior

   Warszawa, dnia 18 września 2013 r.

Cytuj
Interpelacja nr 20672 do ministra pracy i polityki społecznej oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi  w sprawie ubezpieczenia kierowców ochotniczych straży pożarnych

   Szanowny Panie Ministrze! Ochotnicze straże pożarne funkcjonują na terenie gminy jako stowarzyszenia, opierając się w swoim działaniu na pełnym osobistym zaangażowaniu członków społeczności lokalnej. W urzędach gmin od kilkunastu lat są zatrudnione osoby, które pełnią funkcję kierowców wozów bojowych. Są to w większości rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne i podlegający tym samym ubezpieczeniu zdrowotnemu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Osoby te mają odpowiednie kwalifikacje do kierowania pojazdami specjalnymi.

   Kierowcy ochotnicy byli początkowo zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło i ubezpieczeniu w KRUS jako rolnicy. Jednakże po kontrolach przeprowadzonych przez ZUS zaistniała konieczność zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń powszechnych.

   Kierowcy wozów bojowych otrzymali informację z KRUS, że jednocześnie podlegali ubezpieczeniu w KRUS (na wniosek) oraz w ZUS (obowiązkowo), nie można zaś jednocześnie być zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS i KRUS.

   KRUS stoi na stanowisku, że rolnik, który podpisał umowę-zlecenie i świadczył pracę na tej podstawie, podlega powszechnemu ubezpieczeniu społecznemu. Według KRUS wykonywanie przez rolnika czynności na podstawie umowy-zlecenie stanowi podstawę do wyłączenia z ubezpieczenia społecznego rolników. Kwoty odprowadzane przez rolników z tytułu opłacania ubezpieczenia KRUS traktuje jako świadczenia nienależne i ma zamiar zwrócić je rolnikowi. Dodać należy, że uznanie za świadczenia nienależne powoduje konieczność zwrotu także nienależnie pobranych świadczeń przez rolników lub ich domowników związanych z opłacanymi kwotami tytułem ubezpieczenia w KRUS, w tym: w postaci zasiłku chorobowego, renty, zasiłku macierzyńskiego i innych świadczeń. A są przypadki, że rolnicy wykonywali czynności jako kierowcy wozów bojowych przez kilkanaście lat.

   W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

   1. Czy kierowcy ochotniczych straży pożarnych, będąc rolnikami, muszą podlegać ubezpieczeniu w ZUS w związku z wykonywaną pracą na rzecz gminy?

   2. Czy świadczenia wypłacane z KRUS w ww. stanie faktycznym będą musiały zostać oddane jako świadczenie nienależne?

   3. Jak według ministerstwa można rozwiązać powyższy problem?

   Z poważaniem

   Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk

   Warszawa, dnia 29 sierpnia 2013 r.


Cytuj
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 20672 w sprawie ubezpieczenia kierowców ochotniczych straży pożarnych

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na pismo z dnia 11 września 2013 r., znak: SPS-023-20672/13, dotyczące interpelacji posła Franciszka Jerzego Stefaniuka w sprawie ubezpieczenia kierowców ochotniczych straży pożarnych, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

   Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) regulującej zasady ubezpieczenia powszechnego realizowanego przez ZUS obowiązkowo temu ubezpieczeniu podlegają osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

   W świetle przepisów tej ustawy zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu w ZUS od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Z obowiązku tego ustawa zwalnia jedynie zleceniobiorców, którzy są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, ale nie dłużej niż do ukończenia przez nich 26. roku życia. Na obowiązek ubezpieczenia w ZUS nie ma natomiast wpływu ani rodzaj wykonywanej pracy na podstawie umowy zlecenia, ani długość okresu, na jaki ta umowa została zawarta, ani wysokość ustalonego z tego tytułu wynagrodzenia, ani rodzaj podmiotu, na rzecz którego praca jest wykonywana.

   Objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem w ZUS stanowi negatywną przesłankę do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników realizowanemu przez KRUS. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.) ubezpieczeniu społecznemu rolników (emerytalno-rentowemu) podlega rolnik, który nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty. Dlatego też jeżeli rolnik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników podejmie wykonywanie pracy zarobkowej w oparciu o umowę zlecenia, np. w charakterze kierowcy, zleceniodawca obowiązany jest zgłosić go do obowiązkowego ubezpieczenia powszechnego i przekazywać do ZUS należne składki z tego tytułu. Jednocześnie ustanie ubezpieczenie społeczne rolników z mocy ustawy, co KRUS potwierdzi stosowną decyzją o wyłączeniu z obowiązkowego ubezpieczenia.

   Opisane wyżej postępowanie ZUS i KRUS w przypadku, gdy rolnik oprócz prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym podejmuje pracę lub działalność zarobkową poza gospodarstwem rolnym (np. na umowę o pracę, umowę agencyjną lub zlecenia, a także w formie pozarolniczej działalności na własny rachunek), wynika wprost z obowiązującej w polskim ustawodawstwie zasady pierwszeństwa powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych przed systemem ubezpieczenia społecznego rolników, który co do zasady jest dostępny wyłącznie dla osób, dla których gospodarstwo rolne stanowi jedyne źródło utrzymania. W przypadku gdy rolnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie poinformuje KRUS w stosownym czasie o podjęciu pracy zarobkowej poza gospodarstwem rolnym, która rodzi obowiązek ubezpieczenia w ZUS (w tym także o wykonywaniu umowy zlecenia), wyłączenie z ubezpieczenia społecznego rolników nastąpi z okresem wstecznym, co rodzi określone skutki prawne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłacone w tym czasie nienależnie składki na ubezpieczenie społeczne rolników zostaną przez KRUS zwrócone temu rolnikowi, jednak tylko wtedy, jeżeli od ich opłacenia nie upłynęło więcej niż 5 lat. Po tym okresie roszczenie o zwrot nienależnie opłaconych składek ubezpieczeniowych ulega przedawnieniu. Jednocześnie wypłacone w tym czasie świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego rolników uznane zostaną jako świadczenia nienależnie pobrane i KRUS będzie domagał się ich zwrotu, jednak za okres nie dłuższy niż 3 lata wstecz.

   Z powyższego wynika, że opisany przez pana posła w interpelacji problem wyłączania rolników kierowców wozów bojowych ochotniczych straży pożarnych z ubezpieczenia społecznego rolników przez KRUS nie wynika z faktu, że rolnicy ci są członkami ochotniczych straży pożarnych, ponieważ praca strażaka w OSP jest pracą społeczną, a nie działalnością zarobkową podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w ZUS. Skutek prawny w postaci wyłączenia z ubezpieczenia społecznego rolników to konsekwencja wykonywania pracy zarobkowej (bez względu na wysokość wynagrodzenia za tę pracę) w oparciu o zawartą przez rolnika umowę zlecenia z wójtem (lub burmistrzem), która rodzi obowiązek ubezpieczenia zleceniobiorcy w ZUS.

   Z napływającej w ostatnim czasie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi korespondencji (od parlamentarzystów, od wójtów i burmistrzów, ochotniczych straży pożarnych oraz rolników) wynika, że zawieranie z rolnikami przez wójtów i burmistrzów umów zlecenia na wykonywanie funkcji kierowcy wozu bojowego w OSP lub konserwatorów sprzętu bojowego OSP było praktykowane nagminnie. Były to z reguły umowy niskopłatne i odnawiane lub przedłużane wielokrotnie. Wielu rolników zleceniobiorców z tytułu takich umów podlegało ubezpieczeniu w ZUS przez kilka lub nawet kilkanaście lat. Z uwagi na to, że ani rolnicy jako zleceniobiorcy, ani ich zleceniodawcy (wójtowie i burmistrzowie) nie informowali KRUS o fakcie zawarcia umowy zlecenia, w tym okresie pozostawali także w ubezpieczeniu społecznym rolników, mimo iż zgodnie z obowiązującymi przepisami powinni być z tego ubezpieczenia wyłączeni przez KRUS. Szczególnie liczne tego typu przypadki ujawnione zostały w ostatnim czasie w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2013 r. obowiązku elektronicznego kontrolowania przez NFZ i raportowania do KRUS każdego przypadku podwójnego ubezpieczenia zdrowotnego rolników, na podstawie art. 87 ust. 9a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn zm.). Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 1999 r.

   Aby usankcjonować fakt podwójnego podlegania ubezpieczeniu społecznemu - w ZUS z racji wykonywania umowy zlecenia i w KRUS z tytułu prowadzenia działalności rolniczej - konieczne są zmiany legislacyjne. Uprzejmie informuję, że działania w tym zakresie zostały już podjęte. Obecnie procedowany jest przez ministra pracy i polityki społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (trwają uzgodnienia międzyresortowe), który ma na celu rozszerzenie oskładkowania przychodów z umów zlecenia oraz wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej. Zaproponowałem, aby przedmiotowym projektem wprowadzone zostały także zmiany do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników miałaby polegać na umożliwieniu rolnikowi podlegającemu ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy dobrowolnego kontynuowania tego ubezpieczenia w razie podjęcia pracy na umowę zlecenia lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej mimo objęcia go z tego tytułu obowiązkowymi ubezpieczeniami w ZUS. Byłoby to dla rolnika ubezpieczenie podwójne. Jednocześnie ww. projekt przewidywać będzie przepisy abolicyjne dla opisanej wyżej grupy rolników strażaków OSP oraz innych rolników pracujących na podobne umowy (także na umowę o pracę) w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, których KRUS w kwestii podlegania temu ubezpieczeniu, na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, musiałby zweryfikować negatywnie.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Tadeusz Nalewajk

   Warszawa, dnia 1 października 2013 r.

Cytuj
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra -  na interpelację nr 20672 w sprawie ubezpieczenia kierowców ochotniczych straży pożarnych

   Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 11 września 2013 r., znak: SPS-023-20672/13, dotyczące interpelacji posła Franciszka Jerzego Stefaniuka w sprawie ubezpieczenia kierowców ochotniczych straży pożarnych, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

   Zgodnie z obowiązującym przepisem art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników nie podlega osoba, która podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty, lub ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Co do zasady każdy przypadek uzyskania tytułu do ubezpieczenia społecznego przewidziany w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych skutkuje wyłączeniem danej osoby z systemu ubezpieczenia społecznego rolników. Wyjątkiem od reguły supremacji systemu powszechnego nad rolniczym jest możliwość podlegania ubezpieczeniu społecznemu w KRUS przez rolników dodatkowo podejmujących prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, po spełnieniu jednak szeregu warunków, określonych w art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Natomiast zatrudnienie w ramach stosunku pracy czy też wykonywanie pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenie albo innej umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z Kodeksem cywilnym, stosuje się przepisy dotyczące zleceń, stanowi tytuł do ubezpieczenia społecznego w systemie powszechnym, co skutkuje wyłączeniem z systemu ubezpieczenia społecznego rolników bez jakichkolwiek wyjątków.

   Na posiedzeniu Poselskiego Zespołu Strażaków w dniu 12 września 2013 r. przedstawiona została propozycja rozwiązania systemowego powyższego problemu polegająca na nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników poprzez wprowadzenie równoległego opłacania składek do systemu powszechnego i rolniczego. Pozwoli to rolnikom pozostać w systemie rolniczego ubezpieczenia, mimo aktywności zawodowej skutkującej podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Powyższe spowoduje również, iż rolnicy będą mieli prawo do świadczeń z obu systemów. Rozwiązanie to przyczyni się również do aktywizacji rolników.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Marek Bucior

   Warszawa, dnia 25 września 2013 r.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 03, 2014, 11:49:32 wysłana przez grzela »

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #823 dnia: Luty 06, 2014, 10:31:42 »
Budżet na 2014 r.

Cytuj
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2014 R.

Nazwa jednostki lub grupa jednostek
Kwota dotacji (w tys. zł)

Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  71 000
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP   32 500
str. 8/12

http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/pdf/930EA10E25638045C1257C4A002EBD99/$File/1779_u_zal8.pdf

Offline Petro

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 713
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #824 dnia: Luty 20, 2014, 21:22:07 »
Może i będzie tak, że OSP będzie wspierać Gminę, a nie odwrotnie :fiuu:
http://www.turek.net.pl/powiat/11213-szczodrzy-druhowie-z-kwiatkowa-oddali-cwierc-miliona

Offline krzysiek_2k

 • Strażak Sam
 • *
 • Wiadomości: 277
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #825 dnia: Luty 21, 2014, 15:53:37 »
No tak, ale jednostka chyba przestaje istnieć, skoro wieś znika z powierzchni ziemi...

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #826 dnia: Marzec 15, 2014, 14:16:51 »
Istotne zmiany dotyczące strażaków ochotników

http://www.strazak.org.pl/index.php?mode=read&art=2182

Padły ważne deklaracje

http://www.strazak.org.pl/index.php?mode=read&art=1989

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #827 dnia: Kwiecień 14, 2014, 19:25:55 »
Ubezpieczenia społeczne i budżet.

http://strazak.org.pl/index.php?mode=read&art=2249

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #828 dnia: Kwiecień 15, 2014, 20:15:30 »

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #829 dnia: Maj 06, 2014, 11:44:59 »
Nowa perspektywa finansowa UE. Nowe szanse dla straży?

http://www.strazak.org.pl/index.php?mode=read&art=2318

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #830 dnia: Maj 13, 2014, 15:46:05 »
Cytuj
Interpelacja nr 24703
do ministra pracy i polityki społecznej
w sprawie uprawnień emerytalnych dla członków ochotniczych straży pożarnych
   Szanowny Panie Ministrze! W Polsce funkcjonuje obecnie ponad 16 tys. ochotniczych straży pożarnych zrzeszających ponad 690 tys. osób. Na wsiach i w małych miasteczkach to kapitał większy niż wszystkie pozostałe organizacje pozarządowe razem wzięte.
   Kapitał tym cenniejszy, że praca straży pożarnej w lokalnym wymiarze jest nieoceniona z punktu widzenia tych, którzy niezwłocznie pomocy straży pożarnej potrzebują.
   Działalność OSP koncentruje się głównie na terenach wiejskich. Ma też zdecydowanie lokalny wymiar. Trzy czwarte ochotniczych straży pożarnych nie wykracza ze swoimi działaniami poza granicę powiatu. Obecność OSP zaznacza się też bardziej w tych regionach kraju, gdzie mniej jest innego rodzaju stowarzyszeń i fundacji.
   Członkowie OSP pracują społecznie. Ogółem aż 90% osób zaangażowanych w działalność to członkowie pracujący nieodpłatnie na rzecz swojej jednostki, 8% stanowią wolontariusze zewnętrzni, a pracownicy płatni to margines, zaledwie 2% osób zaangażowanych w działania straży. Tylko jedna dziesiąta jednostek zatrudnia regularnych pracowników.
   Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu. Pracownik biorący udział w akcji ratowniczej nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy spowodowany taką akcją.
   Panie Ministrze, społeczna praca, jaką wykonują członkowie ochotniczych straży pożarnych, jest nie do przecenienia i z racji zadań, jakie wykonują w trakcie akcji ratowniczych, zasługuje na szczególną uwagę. Zwłaszcza dla tej części z nich, którzy czynnie działają w jej szeregach i nabyli uprawnienia emerytalne. Nie mają oni bowiem pewności i niejasna formalnie jest kwestia dotycząca odpracowywania godzin nieobecności w pracy podczas udziału w akcjach ratowniczych.
   Dlatego przychylając się do zapytań zainteresowanych strażaków, którzy w swoich zakładach pracy przechodzą na emeryturę, kieruję do Pana następujące pytania:
   1. Czy strażacy OSP, którzy nabyli uprawnienia emerytalne, mają obowiązek odpracować godziny nieobecności w pracy, w czasie których brali udział w akcjach ratowniczych?
   2. Czy strażacy OSP, przechodząc na emeryturę, mogą oczekiwać dodatku do świadczenia emerytalnego z tytułu udziału w akcjach ratowniczych?
   Łączę wyrazy szacunku
   Poseł Henryk Siedlaczek
   Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r.

Cytuj
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra -
na interpelację nr 24703
w sprawie uprawnień emerytalnych dla członków ochotniczych straży pożarnych
   Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na wystąpienie Pani Marszałek z dnia 25 lutego 2014 r., znak: SPS-023-24703/14, dotyczące interpelacji posła Henryka Siedlaczka w sprawie uprawnień emerytalnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
   Zgodnie z regulacją zawartą w § 4 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281, z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa. Takie zwolnienie przewiduje m.in. przepis § 11 ust. 1 pkt 1 powołanego wyżej rozporządzenia, zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także w wymiarze nieprzekraczającym łącznie sześciu dni w ciągu roku kalendarzowego na szkolenie pożarnicze. Jednocześnie jednak § 16 ust. 2 tego rozporządzenia przewiduje, iż w razie skorzystania przez pracownika z przedmiotowego zwolnienia pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu - w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.
   W świetle powyższego warto więc wyjaśnić, iż stosownie do unormowania zawartego w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. Ekwiwalent ten nie przysługuje natomiast członkowi ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachował wynagrodzenie (ust. 3 powołanego artykułu). Jednocześnie należy dodać, iż członkowie ochotniczych straży pożarnych za czas nieobecności w pracy z powodu uczestniczenia w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym zachowują przewidziane w odrębnych przepisach uprawnienie do innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą (ust. 4 powołanego artykułu).
   Odnosząc się natomiast ściśle do kwestii obowiązku odpracowywania przez członka ochotniczej straży pożarnej godzin pracy, z których został zwolniony z uwagi na konieczność wzięcia udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, informuję, iż nie ma przepisu prawnego, który by do tego pracownika zobowiązywał. Nieobecność w pracy z uwagi na zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy z ww. przyczyn należy traktować jako nieobecność usprawiedliwioną. Zgodnie więc z art. 130 § 3 Kodeksu pracy wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Zatem obniżenie wymiaru czasu pracy takiego pracownika oznacza, iż czasu tego nie należy odpracowywać.
   Przechodząc do kwestii dodatków do świadczeń emerytalnych, informuję, że jednym z generalnych założeń reformy polskiego systemu emerytalnego, przyjętych w 1998 r. i sformułowanych w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, było przywrócenie temu systemowi charakteru ubezpieczeniowego. Oznaczało to przede wszystkim uzależnienie wysokości świadczenia od wartości składek wpłaconych do systemu przez ubezpieczonego. W ramach reformy system ubezpieczeniowy został oczyszczony z zobowiązań pozaubezpieczeniowych i socjalnych, które nie miały odzwierciedlenia w wysokości płaconej składki. W powszechnym systemie emerytalnym przyjęto założenie, iż uprawnienia emerytalne wszystkich ubezpieczonych, którzy płacili taką samą składkę, będą identyczne. Uznano, że wszelkie dodatkowe uprawnienia będą finansowane z innych źródeł niż powszechna składka na ubezpieczenie emerytalne, a także będą regulowane w odrębnym trybie. Tak że wysokość świadczeń powinna zależeć jedynie od długości okresu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ich wysokości.
   Tym samym, doceniając pracę, jaką wykonują członkowie ochotniczej straży pożarnej, i uważając, że praca tych osób zasługuje na szczególny szacunek, informuję, że w ramach systemu ubezpieczeń społecznych nie ma możliwości wprowadzenia dodatkowych uprawnień w formie dodatku do świadczenia emerytalnego z tytułu udziału w akcjach ratowniczych. Warunki i rodzaj pracy podczas pełnienia funkcji o charakterze społecznym nie powinny mieć przełożenia na świadczenia z systemu ubezpieczeniowego, jeżeli z tego tytułu nie była opłacana składka na ubezpieczenia społeczne.
   Z poważaniem
   Podsekretarz stanu
   Marek Bucior
   Warszawa, dnia 14 marca 2014 r.

Offline feuer-erynia19

 • Początkujący
 • *
 • Wiadomości: 2
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #831 dnia: Maj 24, 2014, 21:33:21 »
No hej o jakiej niemieckiej ustawie mowisz?  Moge pomoc bo jestem w niemieckiej osp i Wcale nie Jest tak bajecznie

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #832 dnia: Lipiec 01, 2014, 21:19:05 »
Ułatwienie przy zbieraniu pieniędzy na rzecz OSP

http://www.strazak.org.pl/index.php?mode=read&art=2508

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #833 dnia: Lipiec 02, 2014, 14:49:48 »
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Cytuj
Projekt dotyczy zmiany sposobu ustalania cen i stawek opłat za paliwa gazowe lub energię elektryczną dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. W dniu 23 czerwca 2014 r. skierowano do I czytania w komisjach: do Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych

http://www.zosprp.pl/?q=content/poselski-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-energetyczne

http://www.zosprp.pl/files/news/713/2508.pdf

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #834 dnia: Lipiec 12, 2014, 12:20:01 »
Cytuj
Niższe stawki za prąd dla OSP - do podkomisji
Posłowie zdecydowali w czwartek, że prace nad nowelą Prawa energetycznego dot. specjalnych taryf dla OSP będą odbywać się w podkomisji.

http://www.strazak.org.pl/index.php?mode=read&art=2540

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #835 dnia: Sierpień 08, 2014, 12:56:57 »

Offline taz_org

 • aspirant
 • Strażak Sam
 • *
 • Wiadomości: 265
 • Płeć: Mężczyzna
 • SKKP/ OSz
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #836 dnia: Sierpień 11, 2014, 15:30:08 »
Pewnie nie raz było to wspominane, może to będzie odgrzewany kotlet, ale napiszę kolejny raz - źle się dzieje w państwie polskim. Z dnia na dzień utwierdzam się w przekonaniu, że "lepiej to już było". Co z tego, że mamy co raz nowszy sprzęt, co raz lepszy system alarmowania i łączności, co raz lepsze umundurowanie jak jest co raz mniej ludzi, którzy mogą z tego skorzystać.
Kiedyś ludzie byli bardziej zaangażowani w życie społeczne, każdy potrafił dać coś od siebie (niekoniecznie materialnego), potrafili zorganizować się, zebrać do kupy i coś zrobić, coś zdziałać. Teraz każdy coś chce dostać w zamian, przychodzi w jakimś celu (zrobić papiery, dostać uprawnienia itp), brak bezinteresowności i charytatywności. Przyciągnąć nowych ludzi graniczy z cudem, większość woli w tym czasie siedzieć w parku czy przy piwku. W dzień roboczy zebrać ludzi na wyjazd też to nie lada wyczyn. Każdy ma w dupie narażanie się pracodawcy, bo pracodawca nie chce być stratny i w godzinach pracy kogoś zwalniać na syrenę. Tyle się mówi, żeby nie wyjeżdżać w 2 osoby na akcję, ale w małej miejscowości ludzie zjedliby żywcem, gdyby OSP nie wyjechało do zdarzenia.
Połowa JOTu siedzi za granicą, nawet gdy chce się ich przenieść do rezerwy i wrzucić kogoś nowego to brak zainteresowania, nikogo na siłę też nie będzie się sprowadzać.
Zawody pożarnicze też odchodzą do lamusa - w gminie stwierdzili, że nie ma sensu robić zawodów dla 4 jednostek, lepiej wybrać przedstawiciela gminy i niech oni się martwią jak sobie poradzą na zawodach powiatowych. Kiedyś nie było problemu - nie potrzebne było zaświadczenie lekarskie i na zawody gminne przyjeżdżało 14 jednostek. Każdy tym żył kilka miesięcy przed, ćwiczyło się kiedy tylko się dało - teraz 2 razy jest spotkanie przed zawodami żeby sprawdzić sprzęt i ustalić kto co robi.
Imprezy strażackie najlepiej, żeby trwały jak najkrócej i żeby były jak najrzadziej. Nie ma co mówić o zabawie tanecznej, o integracji. Młodzi zamiast słuchać opowieści członków honorowych, jak to się kupę lat temu gasiło pożary woli siedzieć na FB czy na wiocha.pl.
Żeby zrobić ćwiczenia, pokazy na imprezach trzeba samemu się prosić, błagać by ktoś chciał mieć strażaków w swoim planie imprezy. Gdy były imprezy okoliczne, OSP za każdym razem zabezpieczało imprezę masową, teraz władza dopatrzyła się, że jeśli dojazd do miejsca zdarzenia nie przekracza 15 minut to jednostka ochrony ppoż. nie musi być na miejscu. Owszem, może do bramy dojedzie się w kilka minut, ale przejechać przez tłumy i inne przeciwności to nikt nie patrzy na to.
To tylko kropla w morzu problemów, opisałem swoją jednostkę, bo nie wiem jak wyglądają inne jednostki "od wewnątrz". Pewnie dopóki nie zmieni się zarząd jednostki jak i samorząd lokalny to w jednostce będzie jak będzie. Do tego należy zmienić prawo, które zachęci osoby do działania w jednostkach OSP, zamiast zniechęcać. JRG do mnie przyjedzie po 15 minutach, nie raz OSP kończy wtedy działania lub udziela od kilku minut pomocy. Przepraszam za swoje smutki i żale, ale niech wszyscy widzą, że wcale tak kolorowo nie jest w jednostce gdzie teoretycznie finansowo nie jest źle, gdzie jest ponad 100 wyjazdów rocznie.

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #837 dnia: Sierpień 12, 2014, 10:17:02 »
Może się przyda:

Cytuj
Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że została uchwalona nowa ustawa o zbiórkach publicznych, która wychodzi na przeciw dotychczasowym oczekiwaniom organizacji w zakresie organizacji i rozliczania zbiórek publicznych. W załączeniu przesyłamy pismo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Analiz i Komunikacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  22 245 59 12

http://www.zosprp.malopolska.pl/misc/List%20do%20NGO.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000498

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000833
« Ostatnia zmiana: Sierpień 12, 2014, 10:30:04 wysłana przez grzela »

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #838 dnia: Październik 09, 2014, 12:39:33 »

Offline romiwe

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 547
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #839 dnia: Październik 10, 2014, 08:16:08 »
Budowa ośrodka szkoleniowego OSP

http://www.strazak.org.pl/index.php?mode=read&art=2765


Bardzo pikinie . :kask:Pozostaje mieć nadzieje , że nowi ochotnicy będą jeszcze bardziej wyszkoleni niż my.