Autor Wątek: Regulamin Klubu  (Przeczytany 4162 razy)

Offline Butel

  • Butel IS YOUR FRIEND
  • KLUBOWICZ-MOD-RADA
  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 5.556
  • Płeć: Mężczyzna
Regulamin Klubu
« dnia: Grudzień 06, 2007, 17:29:08 »
Jak w tytule


Rozdział I
Nazwa, teren działania KLUBU
             
1. KLUB działa na podstawie niniejszego Regulaminu i nosi nazwę : ,,Klub Strazak.pl”.
2. KLUB swoją działalność opiera na pracy społecznej swoich członków.
3. Zasięg działania klubu nie ograniczają żadne granice – klub działa wszędzie tam, gdzie są jego członkowie.
4. Klub nie posiada stałej siedziby, miejscem spotkań jest dział na forum dyskusyjnym www.strazak.pl, dostępny jedynie dla członków klubu
Przyjęcie do klubu

Rozdział II
Działalność

1. Klub strazak.pl jest organizacją skupiającą osoby zainteresowane pożarnictwem i ratownictwem.
2. Misją Klubu jest wykorzystanie szans, jakie daje zorganizowana forma społeczności oraz stworzenie warunków do dzielenia się wiedzą i kontaktami w sympatycznej, koleżeńskiej, wolnej od agresji  i pełnej zaufania atmosferze, do omawiania problemów, konsultowania  i realizacji pomysłów, zarówno podczas wirtualnych spotkań, zlotów jak też innej formy wzajemnych kontaktów.
3. Cele Klubu:
-  integracja społeczna osób zainteresowanych ratownictwem,
-  promowanie strażackiego stylu, obyczajów, kultury,
-  promowanie dobrych, piętnowanie złych praktyk strażackiego fachu,
-  rozpowszechnianie wiedzy pożarniczej oraz ratowniczej,
-  pośrednictwo w wymianie doświadczeń praktyki ratowniczej,
-  reprezentowanie klubu.
4. Klub realizuje swoje cele poprzez:
-  portal www.strazak.pl -  Ratowniczy bank wiedzy
-  forum portalu www.strazak.pl
-  strażackie wiki wiki.strazak.pl
-  organizacje spotkań, zjazdów, konkursów, zawodów oraz innych projektów klubowych
-  współprace z organizacjami o celach zbieżnych z celami klubu

Rozdział III
Członkostwo

1. Za członka Klubu uważa się osobę, która:

a) Została przyjęta do Klubu w głosowaniu po spełnieniu odpowiednich warunków lub była członkiem-założycielem KLUBU - lista stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu.
b) Opłaca regularnie składki członkowskie.
c) Nie utraciła czynnego prawa uczestnictwa w KLUBIE w wyniku zapisów regulaminu o utracie i zawieszeniu członkostwa.
d) Loguje się na forum strazak.pl pseudonimem zawartym w formularzu zgłoszeniowym.   

Rozdział IV
Zawieszenie i utrata członkostwa

1. Rozpatrywanie spraw związanych z zawieszeniem w prawach członka i utratą członkostwa w klubie zajmuje się każdorazowo Sąd Koleżeński na wniosek RADY KLUBU w reakcji na sygnały nieprawidłowości otrzymywane od członków klubu.

2. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi 6 Klubowiczów wybranych na dwa lata, w głosowaniu  jawnym z osób zgłoszonych przez członków klubu oraz jedna osoba spośród grona moderatorów-członków Klubu.

3. Członkowie Sądu spośród swoich członków wybierają Przewodniczącego oraz Sekretarza.

4. Do zadań Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego należy :
a) organizowanie pracy Sądu Koleżeńskiego,
b) wnoszenie tematów pod obrady przekazanych do rozpatrzenia przez Radę Klubu  i Członków Klubu
c) zbieranie opinii i danych od moderatorów i członków klubu , oraz stanowiska zainteresowanych,
d) wnoszenie do Rady Klubu wniosków o zmianę składu Sądu Koleżeńskiego, tylko wyłącznie w przypadku dłuższej absencji członka, utrudniającej pracę sądu koleżeńskiego.

5. Do zadań Sekretarza Sądu koleżeńskiego należy:
a) ogłaszanie i publikowanie decyzji Sądu koleżeńskiego,
b) ogłaszanie i nadzór nad głosowaniami dotyczącymi spraw Sądu Koleżeńskiego.

6. Sąd podejmuje decyzje po rozpatrzeniu sprawy w głosowaniu, zwykłą większością głosów, przy 5/7 frekwencji.

7. Rada Klubu zobowiązana jest do skierowania do Sądu Koleżeńskiego następujących spraw:
    - wniosku Członka Klubu o skreślenie z listy,
    - wniosku Członka Klubu o ukaranie innego członka klubu,
    - łamania regulaminu Klubu przez Członków,
    - sytuacji gdy bilans plusów i minusów Członka Klubu jest zbilansowany na minus,
    - oraz innych spraw które w ocenie Rady Klubu wymagają decyzji lub opinii Sądu Koleżeńskiego.

9.Sąd Koleżeński ma prawo stosować następujące kary:
a)upomnienie Członka Klubu,
b)upomnienie Członka Klubu z ogłoszeniem tego na Forum,
c)zawieszenie Członka Klubu na okres do 30 dni z oznaczeniem tego faktu i zablokowaniem możliwości pisania potów w dziale Klubu,
d)usunięciem z Klubu.

10. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje Członkowi możliwość odwołania do Rady Klubu, która w głosowaniu opowiada się za utrzymaniem lub odrzuceniem nałożonej kary.

11.Sąd Koleżeński posiada własny dział, dostępny wyłącznie przez Członków Sądu.

12.Sąd Koleżeński nie rozpatruje spraw związanych z członkami Rady Klubu , każdorazowo poddając je pod głosowanie wszystkich członków klubu. Za przygotowanie wprowadzenia do głosowania odpowiedzialny jest Przewodniczący Sądu.

13. W przypadku prowadzenia postępowania w stosunku do członka Sądu Koleżeńskiego jest on automatycznie wyłączony z postępowania.

Rozdział V
Prawa i obowiązki Członków Klubu strazak.pl

1. Każdy Klubowicz ma takie same prawa i obowiązki
2. Każdy Klubowicz ma prawo do korzystania ze wszystkich przywilejów klubowych.
3. Każdy Klubowicz ma prawo być nagrodzony i wyróżniony decyzją Rady lub na wniosek zwykły, za osiągnięcia w realizacji jego zadań na rzecz klubu.
4. Każdy Klubowicz zobowiązany jest do:
- przestrzegania regulaminu Klubu.
- dbania o dobry wizerunek Klubu.
- niesienia pomocy innym Klubowiczom w razie potrzeby.
- przyczyniania się do rozwoju Klubu.
- brania aktywnego udziału w życiu FORUM Klubowego.
1. Przystąpienie do Klubu strazak.pl jest dobrowolne.

2. Członkiem Klubu może zostać osoba, która jest zarejestrowanym użytkownikiem na forum i ma minimum 50 odpowiedzi na Forum strazak.pl oraz jest osobą pełnoletnią.

3. Rozpatrzenie przez RADĘ KLUBU wniosku na nowego członka KLUBU jest spełnienie przez kandydata następujących warunków:
         
         a) Akceptacja regulaminu klubu.
         b) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
         c) Posiadanie przynajmniej dwóch osób rekomendujących kandydata spośród aktywnych klubowiczów.

4. Po spełnieniu warunków zawartych w pkt. 2, 3 RADA KLUBU w formie głosowania, zwykła większością głosów przez 7 dni, przy min. 2/3 frekwencji rady podejmuje decyzję o przyznaniu Statusu Kandydata

5. Kandydat na klubowicza zobowiązany jest do wykonania powierzonego przez RADĘ KLUBU zadania, związanego bezpośrednio z celami klubu zawartymi w ROZDZIALE II powyższego regulaminu . Czas na wykonanie zadania zostaje uzgodniony pomiędzy kandydatem, a ustalonym opiekunem zadania i zależny jest od stopnia złożoności powierzonego zadania. Maksymalny czas wykonania zadania to 60 dni,

6. Po spełnieniu warunku z pkt. 5, decyzję o przyjęciu do KLUBU podejmują Członkowie Klubu w formie głosowania, zwykła większością głosów w głosowaniu trwającym 7 dni. Głosowanie odbywa się po zaprezentowaniu przez kandydata efektów pracy i przedstawieniu opinii opiekuna.

7. Kandydat na członka klubu oznaczony zostaje na forum wyróżnieniem koloru
    zielonego

8. Możliwe jest odstąpienie od wymogu określającego dolną granicę wieku członka poniżej 18 lat w wypadku, gdy rekomendacja kandydata na członka klubu pochodzi od minimum 4 stałych członków klubu. Aktywność klubowa niepełnoletniego członka KLUBU, może być ograniczona przez RADĘ KLUBU
 
9. W innych szczególnych przypadkach RADA KLUBU może odstąpić od postanowień powyższego regulaminu przyjmowania członków, każdorazowo uzasadniając na forum swoje motywy. Na wniosek RADY może odbyć się głosowanie członków klubu zwykłą większością głosów bez wymaganej większości kworum z zachowaniem 7 dniowego terminu trwania głosowania.

Rozdział VI

WŁADZE KLUBU

1. KLUB jest reprezentowany przez pięcioosobową Radę Klubu, w której skład wchodzą:
- Prezes Klubu
Członkowie Rady Klubu:
- Vice Prezes
- Vice Prezes
- Vice Prezes
- Vice Prezes

2. W sprawach będących w jej kompetencji Rada decyduje poprzez głosowanie zwykłą większością głosów.  Informacja o podjętej decyzji umieszczana jest na forum klubowym.
3. Wybory Rady Klubu
a. Rada wybierana jest poprzez głosowanie na roczną kadencję z pośród członków Klubu.
b. Wybory organizuje ustępująca Rada.
c. 45 dni przed końcem kadencji dotychczasowej Rady Klubu – Prezes Klubu zakłada temat w którym członkowie Klubu mogą rozpocząć zgłaszanie kandydatów do  Rady. Czas zgłaszania kandydatów określa się na 15 dni.
d. 30 dni przed końcem kadencji dotychczasowej Rady Klubu , rozpoczyna się kampania na forum klubu umożliwiająca przedstawienie kandydatom programów . Czas trwania kampanii określa się na 15 dni.
e. 15 dni przed końcem kadencji dotychczasowej Rady Klubu - Prezes Klubu  ogłasza 7 dniowe wybory . Głosowanie Członków Klubu polega na oddaniu 1 głosu na wybranego kandydata. Do rady klubu wybranych zostaje 5 kandydatów z największą liczbą głosów . W przypadku remisu na ostatniej pozycji ogłoszona zostaje 7 dniowa dogrywka.
f. Nie ustala się progu frekwencji wymaganej do ważności głosowania. W razie nie wybrania całego składu Rady, wybory uzupełniające, poprzedzone skróconym okresem kampanii (jeden tydzień) organizują nowi członkowie Rady. Kandydatów w głosowaniu uzupełniającym zgłaszają członkowie nowej Rady – minimum po 2 osoby na nieobsadzone stanowisko.

4. Nowa Rada wybiera ze swojego grona Prezesa.
 
5. Grupa klubowiczów, której liczebność stanowi co najmniej 25% składu klubu (na dzień złożenia wniosku), ma prawo złożyć na forum klubowym wniosek o odwołanie całej Rady, jednego z jej członków lub uchylenie decyzji podjętej przez Radę. Wniosek taki podlega głosowaniu na forum, na zasadach analogicznych jak głosowanie przy wyborze Rady. W wypadku odwołania całej Rady Klubu władzę w Klubie pełni Sąd Koleżeński, który działa w celu organizacji nowych wyborów.

6. Rada Klubu lub jej członek może podać się do dymisji w trakcie trwania kadencji. Głosowanie dotyczące wyboru Rady lub nowego członka musi rozpocząć się w ciągu 14 dni czyli czasu kampanii, do tego czasu Rada lub członek Rady pełni nadal swoją funkcję.

7. Rada nie ma prawa samodzielnie zmieniać regulaminu klubu.

8. Rada nie może zastępować Sądu Koleżeńskiego, jako instancja odwoławcza od Sądu Koleżeńskiego, zmieniając jego decyzję musi podać wyczerpujące uzasadnienie.

9. Najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem kadencji, każdy z członków Rady musi przedstawić na forum raport/sprawozdanie  o swoich dokonaniach. Na podstawie raportu i oceny całorocznej pracy członka Rady odbywa się tygodniowe głosowanie klubowiczów, nad udzieleniem absolutorium każdemu członkowi z osobna. Jeśli absolutorium nie zostanie udzielone któremuś z członków, sprawa zostaje przekazana do rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński. Raport o swoich dokonaniach, przedstawiają także członkowie Rady, którzy podali się do dymisji. Jeśli nie uzyskają absolutorium Sąd Koleżeński wyznaczy im karę.

10. Członkowie Rady mogą kandydować na ponowne kadencje na dowolne stanowiska w Radzie

11. Pierwsze wybory Rady Klubu ustala się nie później niż 30 dni od uchwalenia niniejszego regulaminu
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE     prof. Jerzy Bralczyk

布特尔俱乐部strazak.pl