Autor Wątek: Finansowanie przez samorządy działalności, szkolenia i umundurowania MDP  (Przeczytany 9999 razy)

Offline grzela

  • KLUBOWICZ
  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 6.328
  • I smile like an angel, a heart like the devil.
Cytuj
Interpelacja nr 24702
do ministra spraw wewnętrznych
w sprawie kwestii finansowania przez samorządy działalności, szkolenia i umundurowania młodzieżowych drużyn pożarniczych
   Stan faktyczny: W wielu jednostkach ochotniczych straży pożarnych funkcjonują młodzieżowe drużyny pożarnicze (MDP), które powoływane są decyzją zarządów OSP w formie uchwały. MDP skupiają młodzież do 18. roku życia, a powoływane są w celu szkolenia i przygotowania do prowadzenia przyszłych działań ratowniczych po osiągnięciu przez ratowników pełnoletniości. Młodzi ludzie, którzy działali w MDP, są na tyle przygotowani, że po krótkim specjalistycznym doszkoleniu, umundurowaniu, ubezpieczeniu są pełnoprawnymi strażakami - ratownikami. Działają z pełnym zaangażowaniem i oddaniem, dzięki nauce jaką odbierają w młodym wieku. Zdecydowana większość młodzieży z MDP trafia do OSP jako ratownicy wolontariusze. Część z nich zatrudnia się również w Państwowej Straży Pożarnej.
   Zgodnie z zapisami regulaminu młodzieżowej drużyny pożarniczej członkowie MDP są zobowiązani m.in. aktywnie uczestniczyć w zbiórkach, szkoleniu pożarniczym, zdobywać sprawności pożarnicze i brać czynny udział w działalności OSP. Działania te winny być realizowane w ubraniach koszarowych. Dodatkowo w regulaminie umundurowania OSP określone są wzory ubioru MDP, które zawierają m.in. formę ubrania ćwiczebnego, w którym członkowie MDP powinni brać udział w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych. Jednostki OSP, które stanowią ogromne wsparcie Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) finansowane są przez samorządy gminne.
   Art. 32 ust. 2 ustawy wskazuje iż ˝koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina˝. Tak sprecyzowany zapis w opinii wielu regionalnych izb obrachunkowych nie pozwala gminom na wydawanie swoich środków budżetowych na MDP. Nie mogą ich wyposażać w odpowiednie (minimalne) umundurowanie i pokrywać kosztów ich szkolenia. Takie interpretacje zapisów ustawy prowadzą do wniosku, iż gmina ma prawo finansować jedynie działania jednostek OSP. Wydatki ponoszone na młodzież traktowane są jako bezprawne, klasyfikowane jako wydatki naruszające finanse publiczne.
   Co prawda jednostki OSP mogą finansować działania swoich ˝młodzieżówek˝, ale w praktyce jest to skrajnie trudne. OSP posiadają obecnie bardzo ograniczone możliwości pozyskiwania środków, a wszystkie pozyskane wykorzystywane są na inne, niecierpiące zwłoki wydatki. Jednostki OSP muszą remontować swój majątek, współfinansować zakupy sprzętu, pokrywać koszty energii i innych mediów. Razem z gminami ponoszą koszty utrzymania gotowości bojowej. Koszty działania MDP pozostają jako dodatkowy wydatek, który często nie ma możliwości realizacji. Co prawda zapisy art. 32 ust. 3 pkt 3 zezwalają gminie na ubezpieczenie członków MDP, ale na tym kończą się możliwości finansowania ˝młodzieżówek˝.
   Wydaje się jednak, że ustawodawca, zezwalając na ponoszenie przez gminy kosztów ubezpieczenia członków MDP, widział konieczność funkcjonowania tych drużyn jako naturalnego zaplecza jednostek OSP. Jeżeli zatem uznał za konieczne ich ubezpieczenie, to wynikało to z potrzeby pracy z młodymi strażackimi adeptami, których trzeba dodatkowo także zabezpieczyć na czas szkolenia czy zawodów w ubranie ochronne. Brak jednoznacznego zapisu w art. 32 ustawy powoduje jednak brak możliwości finansowania kosztów ponoszonych na rzecz MDP.
   Dla sprawnego działania OSP w przyszłości, a więc także dla sprawnego działania całego systemu ochrony przeciwpożarowej państwa, wydaje się niezbędne doprecyzowanie zapisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej w taki sposób, aby jednoznacznie dopuścić możliwość finansowania kosztów funkcjonowania MDP. Szkolenie młodzieży, stworzenie im warunków, zachęcanie do pracy w wolontariacie ochrony przeciwpożarowej, wydaje się, jest jak najbardziej celową inwestycją służącą zapewnieniu ochrony przeciwpożarowej w przyszłości i jest zgodne z duchem ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
   Pytanie: Czy ministerstwo planuje wprowadzić takie zapisy ustawowe, które jednoznacznie umożliwiałyby gminom finansowanie funkcjonujących przy jednostkach OSP młodzieżowych drużyn pożarniczych w zakresie ich działalności, szkolenia i umundurowania?
   Z wyrazami szacunku
   Poseł Tadeusz Arkit
   Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r.


Cytuj
Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych - z upoważnienia ministra -
na interpelację nr 24702
w sprawie kwestii finansowania przez samorządy działalności, szkolenia i umundurowania młodzieżowych drużyn pożarniczych
   Szanowna Pani Marszałek! W nawiązaniu do pisma z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. SPS-023-24702/14, dotyczącego interpelacji posła na Sejm RP pana Tadeusza Arkita w sprawie kwestii finansowania przez samorządy działalności, szkolenia i umundurowania młodzieżowych drużyn pożarniczych, uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, ochotnicza straż pożarna funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.). Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej określa statut.
   W myśl natomiast art. 29 ustawy koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:
   - budżetu państwa,
   - budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
   - dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne,
   - środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17 ustawy, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.
   Odnosząc się do kwestii dotyczącej finansowania ochotniczej straży pożarnej, wskazać należy, że stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, za wyjątkiem szkoleń, które nieodpłatnie prowadzi Państwowa Straż Pożarna. Gmina ma również obowiązek bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich. Pozostałą część kosztów w przypadku ochotniczej straży pożarnej (zwanej dalej OSP) ponosi budżet państwa, tj. udział w kosztach utrzymania OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (vide: art. 33 ustawy) oraz koszty szkoleń prowadzonych dla członków OSP przez Państwową Straż Pożarną (vide: art. 35 ustawy).
   Należy również dodać, iż w ramach finansowania funkcjonowania OSP z budżetu państwa corocznie podpisywane są umowy miedzy ministrem spraw wewnętrznych a Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na realizację zadań obejmujących m.in. przygotowanie jednostek OSP do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń. W ramach tychże umów Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dokonuje m.in. zakupów umundurowania oraz hełmów przeznaczonych dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Na ten cel wydatkowano już następujące kwoty z podziałem na poszczególne lata:
   - 2010 r. - 80 130,00 zł,
   - 2011 r. - 65 340,00 zł,
   - 2012 r. - 75 540,00 zł,
   - 2013 r. - 62 960,00 zł.
   Reasumując, można zatem wskazać, iż jednostki ochotniczych straży pożarnych posiadają możliwość korzystania z następujących środków finansowych:
   a) środków przekazywanych Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie corocznie zawieranej umowy. Środki te przeznaczone są na realizację zadań obejmujących m.in. przygotowanie jednostek OSP do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń, w tym budowy i remontu remiz strażackich;
   b) środków ujętych w budżecie państwa (części 42 dział 754 rozdział 75409) - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej dokonuje rozdziału ww. środków pomiędzy jednostki ochotniczej straży pożarnej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej. Wysokość tych środków określana jest corocznie przez ministra spraw wewnętrznych w drodze rozporządzenia;
   c) środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zakup i karosację samochodów pożarniczych (wysokość tych środków określana jest w aneksie do porozumienia Ministra Środowiska oraz Ministra Spraw Wewnętrznych);
   d) środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy zakłady ubezpieczeń są obowiązane przekazywać 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na określone cele ochrony przeciwpożarowej. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej i Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej otrzymują po 50% kwoty, o której mowa wyżej. Zgodnie z § 3 i 4 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 53, poz. 564, z późn. zm.), podział ww. środków dokonywany jest na podstawie wniosków jednostek ochrony przeciwpożarowej, przekazywanych w zależności od źródła dofinansowania odpowiednio do:
   - Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej - za pośrednictwem właściwych terytorialnie zarządów wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wraz z opinią właściwego terytorialnie zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
   - komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej - za pośrednictwem właściwych terytorialnie komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej wraz z opinią właściwego terytorialnie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
   e) środków rzeczowych. W myśl art. 31 ustawy Państwowa Straż Pożarna obowiązana jest do przekazywania nieodpłatnie technicznie sprawnego zbędnego sprzętu i urządzeń ochotniczym strażom pożarnym po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej;
   f) środków przekazywanych przez samorządy terytorialne. Wskazać należy, iż zgodnie z art. 32 ust. 3b ustawy jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.
   Podstawą wszczęcia ww. procedur jest złożenie przez jednostkę OSP wniosku do Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i/lub komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
   Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych nie są prowadzone prace legislacyjne we wskazanym przez pana posła zakresie.
   Z poważaniem
   Sekretarz stanu
   Piotr Stachańczyk
   Warszawa, dnia 14 marca 2014 r.